ഫുക്രി

Fukri (2017)

Puan
4.7
Yönetmen

ഫുക്രി

Fukri (2017)

Konum seçerek yakınınızdaki salonları bulun.

Sonuç bulunamadı.

Sonuç bulunamadı.

Oyuncular

Jayasurya

Siddique

Lal

Prayaga Martin

K P A C Lalitha

Bhagath Manuel

Joju George

Niyas Backer

Krishna Prabha

Janardhanan

Seema G Nair

Açıklama

An engineering dropout who traps himself in one trouble or the other, meets a wonderful woman and her cousin who changes his life.