Thomas Ngijol

Doğum Yeri Paris,France, 30.10.1978